fbpx Femtonics - Privacy Policy for career applicants

Privacy Policy

(Scroll down for the English Privacy Policy)

ADATVÉDELMI tájékoztató

(állásra jelentkező pályázók személyes adatainak kezeléséről)

 

A jelen adatvédelmi tájékoztató kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseit.

 

I. A kezelt személyes adatok köre

A Femtonics Kft.-nél betölthető álláslehetőségekre jelentkező érintett által megadott személyes adatok (pl.: név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely, iskolai végzettség, nyelvtudás, munkatapasztalat, képmás, stb.) megadása önkéntes, azonban az érintett pályázatának elbírálásához és az érintettnek az elbírálás eredményéről szóló értesítéséhez, valamint a Femtonics Kft.-nél megüresedő munkakörökről és betölthető álláslehetőségről szóló tájékoztatásához elengedhetetlen bizonyos személyes adatok (így különösen név, elektronikus levelezési cím, telefonszám, iskolai végzettség) megadása.

Az adatkezelés jogalapja és célja, az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az érintett adatait az Femtonics Kft. által feladott álláshirdetésre beérkezett pályázatok elbírálása és a pályázat elbírálásának eredményéről szóló értesítés, illetőleg az adatkezelő által meghirdetett munkakörök betöltése, illetőleg a Femtonics Kft.-nél megüresedett munkakörökről és betölthető álláslehetőségekről szóló tájékoztatás céljából kezeljük.

A Femtonics Kft. által feladott álláshirdetések esetén az érintett adatait a hirdetésben szereplő munkakör betöltéséig és az érintettnek a pályázat elbírálásáról való értesítéséig kezeljük azzal, hogy az érintett adatait legkésőbb a jelentkezési határidő lejártát követő 60 nap elteltével töröljük.

Az érintett adatait az érintett erre vonatkozó kifejezett hozzájárulása esetén konkrét álláshirdetés hiányában vagy a konkrét hirdetésben szereplő munkakör betöltését és az érintettnek a pályázat elbírálásáról való értesítését követően is kezeljük azzal, hogy az érintett adatait legkésőbb a személyes adatok megadását követő 5 év elteltével töröljük. Ebben az esetben az érintett adatait az adatkezelés időtartama alatt megüresedő munkakörök betöltése és az érintettnek a Femtonics Kft.-nél megüresedett munkakörökről, betölthető álláslehetőségekről szóló tájékoztatása céljából kezeljük.

Felhívjuk figyelmét, hogy – a hatályos jogszabályok adta lehetőségek között – a Femtonics Kft. jogos érdekének érvényesítése érdekében (pl.: a pályázó által kezdeményezett munkaügyi jogvita esetén) az Ön adatait további külön hozzájárulás nélkül, valamint a fenti jogalap megszűnését követően is kezelhetjük.

 

II. AZ ADATKEZELŐ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

Femtonics Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 59.
Cégjegyzékszám: 01-09-735548

Adószám: 13445243-2-43

Képviseli: Dr. Gergely Katona, cégvezető

E-mail cím: hr@femtonics.eu

Weboldal: www.femtonics.eu

A Femtonics Kft.-vel való kapcsolatfelvétel további lehetőségeit a Femtonics Kft. honlapja tartalmazza.

A Femtonics Kft. az beérkezett pályázatok gyűjtését, tárolását és elbírását munkavállalói útján látja el, így az érintett személyes adataihoz az ügyvezető, operatív vezető, HR vezető és a keresésben illetékes szakmai vezető munkakörben dolgozó munkavállalóink, a munkájuk végzéséhez szükséges mértékben hozzáférnek.

 

III. AZ ADATFELDOLGOZÓ ADATAI

Az internetes jelentkezés és kapcsolatfelvétel vonatkozásában a www.femtonics.eu weboldal, illetve az online jelentkezési űrlap üzemeltetése, valamint űrlap kitöltésével megadott személyes adatok rögzítése vonatkozásában tárhely-szolgáltatót nem veszünk igénybe.

 

IV. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél:

(a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;

(b) a személyes adataihoz való hozzáférést;

(c) személyes adatainak helyesbítését;

(d) a GDPR 18. cikk (1) bekezdése és az Infotv. 19. § (1) bekezdése szerinti esetekben személyes adatai kezelésének korlátozását;

(e) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét a hr@femtonics.eu elektronikus levelezési címre várjuk. Az érintett írásbeli kérelmére – 15 napon belül – a részünkre átadott személyes és egyéb adatainak kezeléséről írásban tájékoztatást nyújtunk, haladéktalanul helyesbítjük adatait, illetve kérésére haladéktalanul töröljük azokat.

A GDPR 20. cikk (1) bekezdése értelmében az érintettet megillető az adathordozhatósághoz való jog, azaz az érintettet jogosult arra, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az adatkezelő ezt akadályozná. Az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezeléssel összefüggésben bírósághoz fordulhat azzal, hogy az eljárás az érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR III. és VIII. fejezetei, valamint az Infotv. II/A. és VI. fejezetei tartalmazzák.

 

V. Az adatkezeléssel kapcsolatos minden egyéb tény, adat

A Femtonics Kft. az érintett személyes adatait harmadik fél részére nem továbbítja.

A Femtonics Kft. minden, a rendelkezésére álló, technikai és egyéb eszközt igénybe vesz az adatok biztonságos tárolása, őrzése, valamint az adatokkal való visszaélés megelőzése érdekében. A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében a Femtonics Kft. kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. A Femtonics Kft. biztonsági eljárásait rendszeresen ellenőrzi és fejleszti.

 

VI. NYILATKOZAT

A jelen adatvédelmi tájékoztatót elolvastam és megértettem, személyes adataim fentiek szerinti kezeléséhez kifejezetten hozzájárulok az állásra való jelentkezéssel.

 


 

PRIVACY POLICY

(on the processing of personal data of job applicants)

 

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation “GDPR”) and Act CXII of 2011 (hereinafter referred to as “Privacy Act”). In English. Act CXII of 2011 on informational self-determination and freedom of information.

 

I. SCOPE OF PERSONAL DATA PROCESSED

The provision of personal data (e.g., name, birth name, place and time of birth, mother’s name, place of residence, education, language skills, work experience, image, etc.) provided by the person applying for job opportunities at Femtonics Kft. is voluntary, however it is essential to provide certain personal data (such as, in particular, name, e-mail address, telephone number, education) to inform the person concerned of the result of the assessment and to inform him or her about vacancies and future job opportunities at Femtonics Kft.

 

LEGAL BASIS AND PURPOSE OF DATA PROCESSING, DURATION OF DATA PROCESSING

The legal basis for data processing is the consent of the data subject.

The data of the data subject will be processed for the purpose of evaluating the applications received for job advertisements submitted by Femtonics Kft. and for notifying the applicants of the results of the evaluation of applications, filling the positions advertised by the data controller and informing subjects about vacancies and job possibilities at Femtonics.

In the case of open positions advertised by Femtonics Kft., the data of the data subjects will be processed for 60 days after the expiry of the application deadline or for the time necessary for the selection of the appropriate candidate, but no later than the date of concluding the employment contract.

In the absence of a specific job advertisement or after filling a position in the specific advertisement and notifying the data subject of the assessment of the application, the data of the data subject, with their express consent, will be processed by deleting it no later than 5 years after the provision of personal data. In this case, the data of the data subject will be processed for the purpose of filling vacancies during the data management period and informing the data subject about vacancies at Femtonics Kft.

Please note that – among the possibilities provided by the applicable legislation – in order to enforce the legitimate interest of Femtonics Kft. (e.g., in the case of an employment dispute initiated by the applicant) we may process your data without further consent and after the termination of the above legal basis.

 

II. CONTACT DETAILS OF THE DATA CONTROLLER

Femtonics Research and Development Limited Liability Company

Headquarters: 1094 Budapest, Tűzoltó street 59.

Company registration number: 01-09-735548

Tax number: 13445243-2-43

Represented by: Dr. Gergely Katona, company manager

Email address: hr@femtonics.eu

Website: www.femtonics.eu

Further possibilities for contacting Femtonics Kft. are available on the website of Femtonics Kft.

Femtonics Kft. collects, stores, and evaluates the received applications through its employees, so the personal data of the data subject are accessed to the extent necessary for performing their duties by the managing director, operative manager, HR manager, HR employees and the relevant professional manager.

 

III. DATA OF THE DATA CONTROLLER

With regard to online applications and contacting via the www.femtonics.eu website, and for the recording of personal data provided by filling in the form, we do not use a hosting service provider.

 

IV. DATA PROCESSING RIGHTS AND OPTIONS OF LEGAL REMEDY

The data subject may request from the controller:

(a) information on the processing of their personal data;

(b) access to their personal data;

(c) the correction of their personal data;

(d) In cases according to article 18 (1) of GDPR and Privacy Act 19. § (1), restrictions on the processing of their personal data;

(e) the erasure or blocking of their personal data, with the exception of mandatory data processing.

Requests for relevant information, rectification, blocking, or deletion are welcome at hr@femtonics.eu. At the written request of the data subject – within 15 days – we will provide written information on the handling of their personal and other data provided to us, immediately correct their data, or delete them upon request.

Pursuant to Article 20 (1) of the GDPR, the data subject has a right to data portability, i.e., the data subject has the right to receive personal data provided to the controller in a structured, widely used, machine-readable form and to have this data transferred to another controller without being hindered by the controller. The data subject shall have the right, if technically feasible, to request the direct transfer of personal data between data controllers.

The rights and legal remedies related to data processing are detailed in chapters III. and VIII. of the GDPR. and II / A. and VI. of the Privacy Act.

 

V. ALL OTHER FACTS AND DATA RELATED TO DATA PROCESSING

Femtonics Kft. Does not transfer the personal data of the data subject to third parties.

Femtonics Kft. uses all technical and other means at its disposal in order to safely store and preserve the data and to prevent misuse of the data. Femtonics Kft. applies extensive technical and operational security measures in order to avoid unauthorized use of the processed personal data and related abuses. Femtonics Kft. regularly monitors and develops its security procedures.

 

VI. DECLARATION

I have read and understood this privacy policy, and I expressly consent to the processing of my personal data as described above by applying for the job.